Töövaidlused
Töövaidluste lahendamine

Stabimer Õigusbüroo OÜ
Registrikood: 11811374
KMKR: EE101376455

Paljude inimeste jaoks on eksisteerimise peamiseks allikaks nende ausameelne töö, sõltumata sellest, kas nad on Töötajad või Tööandjad.

Tööalase seadusandluse olulisus ühiskonnas on vaieldamatu ning tingitud eelkõige tema sotsiaalsest rollist. Ühest küljest on see õiguslik kaitse ja tööalased garantiid Töötajate jaoks, teisest küljest aga on see Tööandja huvidega arvestamine efektiivse äritegevuse tagamiseks.

Kahjuks on konfliktid Töötaja ja Tööandja vahel muutunud tänapäeval tavapäraseks praktikaks.
Tööalaseid konflikte tuleb ette praktiliselt kõikides ettevõtetes ning absoluutselt oluline pole see, millises vormis see ettevõte funktsioneerib või kui palju inimesi selles tegutseb.

Tööalaste konfliktide põhjuseks võib olla nii oma kohustuste hooletu täitmine töötajate poolt  kui ka Juhtkonna tegevus või tegevusetus. Nii üks kui teine toob endaga kaasa mõlema poole jaoks ebasoovitavaid tagajärgi.

Siiski, nagu näitab praktika, ei ole kaugeltki mitte igaüks ebaõiglusega kokku põrkudes valmis alustama vastupanu Tööandjale või Töötajale selleks, et jääda kindlaks oma seadusest tulenevatele õigustele.

Enamikel Töötajatel ei pruugi olla piisavalt julgust, finantse ega teatud spetsiifilisi  teadmisi, samal ajal kui Tööandja ei ole üsna sageli valmis kulutama oma aega Töötajatega suhete väljaselgitamiseks ning ta piirdub vaid minimaalsete toimingutega.

Taolises olukorras on abiks tööõiguse (töövaidluste) valdkonnas hästi orienteeruv jurist, kes on võimeline kaitsma teie õigusi ja saavutama vaidlusele õiglast lahendust.

Võttes arvesse praeguseid majanduslikke realiteete, aga samuti olukorda tööturul, määratlevad Töötajad ja Tööandjad oma prioriteete sageli valesti ning ei hinda õigesti nende vahel tekkivaid suhteid. Taolise mittemõistmise tulemusena teevad nad ebaõigeid järeldusi oma perspektiivide, plaanide, sissetuleku, garantiide, nii Töötaja kui ka Tööandja vara säilivuse ja kaitstuse kohta.

Tänapäeval jätavad töösuhte mõlemad osapooled oma kulude vähendamise ja kasumi soovitud tasemele viimise nimel sageli nende suhete ametliku vormistamise piisava tähelepanuta.

Näiteks: Osapooled Töölepingut ei sõlmi, õigeaegset instrueerimist ning hügieeni ja tööohutuse alast koolitust läbi ei viida, tööpäeva normeerimises kokku ei lepita.

Väga sageli taolised „usalduslikud suhted Töötaja ja Tööandja vahel“ ei pea aja katsumusele ja selle tagajärjel tekkinud vaidlustele vastu.

Töövaidlusi on väga mitmesuguseid, ulatudes Töötaja keeldumisest täita Tööandja seadusest tulenevaid nõudeid, lõpetades mittenõustumisega kohaldatavate karistuste või tehtud töö eest makstava summa suuruse osas.

Näiteks: Tööandja hoiab kõrvale normi ületava töö kompenseerimisest või töötajale töövigastuste vms tõttu tekitatud kahju hüvitamisest jne.

Üks kõige enam levinumaid olukordi on see, kui Töötaja tekitab Tööandja varale olulist kahju. Töötjad rikuvad sageli tootmisseadmeid, satuvad ametisõidukitega liiklusõnnetusse, viivad kontoritehnikat rivist välja jne.

Väga sageli juhtub sedagi, et Tööandja, jättes seadusandlusele või ohutustehnikale vajalikku tähelepanu pööramata, paneb oma Töötaja olukorda, kus too võib saada tõsise tervisekahjustuse või kahjustada olulisel määral oma isiklikku vara.

Kõik eelpool loetletud olukorrad toovad kaasa vajaduse nõuda sisse hüvitist tekitatud kahju eest ning mis suhteliselt sageli panevad kohtusaali poole suunduma nii Töötaja kui ka Tööandja.

Statistika kohaselt lahendatakse valdav osa kohtuvaidlustest Töötaja kasuks. Töötaja jaoks on väga oluline, et ta ei kardaks oma õiguste eest seista. Eesti Vabariigi tööõigusaktid eristuvad töötajate kõrge kaitsetasemega. Sageli pole Töötajal endal aimugi nendest õigustest, mis on talle Eesti Vabariigi seadustega tagatud.

Sama oluline on ka Tööandja jaoks õigeaegne ja asjatundlik tegutsemine juhul, kui Töötaja rikub töölepingut.

Nii Töötaja kui ka Tööandja jaoks on oluline kaitsta oma õigusi individuaalsetes või kollektiivsetes töövaidlustes, esitada oma seisukohta argumenteeritult, koguda kõiki vajalikke tõendeid ja esitada need tööinspektsioonile, kohtule, kuna töövaidluste lahendamise tulemus mõjutab mõlema poole majanduslikku olukorda ja nende seaduslikke huvisid.

Juriidiliste teadmisteta isikul on sellistes vaidlustes üksinda tulemuse saavutamine väga keeruline.

Seetõttu on alati mõttekas pöörduda abi saamiseks töövaidluste valdkonnaga tegeleva juristi poole, et ajada asju kohtus efektiivselt ja saavutada kogu kahju hüvitamine täies ulatuses vastavalt EV seadusandlusele.

Meie õigusbüroos tööõiguse küsimustega tegelevatel juristidel on laialdased kogemused töövaidluste lahendamisel ning nad oskavad anda teie probleemi lahendamiseks adekvaatset juriidilist konsultatsiooni.

Tööõiguse valdkonna jurist valmistab ette kõik vajalikud dokumendid, kogub tõendeid ning esitab kohtuistungi käigus teie seisukohti. See aitab saavutada soovitud eesmärki ilma teie poolt liigselt aega ja raha kulutamata.

Mida siis meie õigusbüroo oma klientidele töövaidluste korral konkreetselt pakub?

  • Esialgne õigusnõustamine töövaidluse tekkimise etapis, mis hõlmab endas ka olukorra analüüsi ning kohtueelsete ja kohtulike perspektiivide hindamist.
  • Meie juristid teevad kindlaks teie probleemi keerukuse ja pakuvad kõige kiiremaid ja efektiivsemaid viise selle lahendamiseks.
  • Esitatud dokumentide, lepingute ja muude tõendite õiguslik hindamine.
  • Kliendi õigusalane assisteerimine vaidlusele ilma kohtuliku menetluseta rahumeelse lahenduse saavutamiseks (kõige lihtsam, kiireim variant).
  • Kohtueelsete pretensioonide ettevalmistamine ja läbivaatamine, läbirääkimistes osalemine.
  • Töövaidluskomisjonile või kohtule avalduse koostamine vaidluse rahumeelse lahendamise võimatuse korral, kui ühe osapoole poolt ignoreeritakse teise osapoole püüdlusi kohtueelse lahenduse leidmiseks.
  • Töövaidluskomisjoni otsuste või kohtuotsuste vaidlustamine.

Mida siis meie õigusbüroo oma klientidele töösuhete alustamisel konkreetselt pakub?

  • Kui teil ei ole veel tööalast vaidlust tekkinud, kuid teil on kahtlusi vastaspoole tegevuse õiguspärasuses või kui te soovite saada vastust teid huvitavale küsimusele tööõiguse valdkonnas või
  • Kui te soovite saada soovitusi olemasolevate töösuhete kohta Töötajaga või Tööandjaga, aga samuti juriidilist konsultatsiooni eelseisvate töösuhete puhuks, pöörduge julgelt meie tööõiguse valdkonna juristide poole, säästes ennast sellega teile ebavajalikest konfliktidest.

TöövaidlusedÄrge lükake seda homsele, võtke julgesti ühendust meie tööõigusele spetsialiseerunud juristidega ja nad kindlasti aitavad teid.
Mida kiiremini te pöördute oma probleemiga tööõiguse (töövaidluste) valdkonna juristi poole, seda rohkem on tal võimalusi teid aidata!