Elatis

Stabimer Õigusbüroo OÜ
Registrikood: 11811374
KMKR: EE101376455

VABATAHTLIK KOKKULEPE ELATISE MAKSMISE KOHTA KOOS KOHUSTUSLIKU NOTARIAALSE TÕESTAMISEGA

Meie õigusbüroo juristid soovitavad alati kõikidele oma klientidele eelkõige leppida teise osapoolega lastele ülalpidamise väljamaksmises ja summas kokku kohtueelses korras.

Kogenud perekonnaõiguse juristi teenused mängivad läbirääkimiste ajal alati otsustavat rolli sellise tundliku ja väga emotsionaalse küsimuse rahumeelsel reguleerimisel, mis puudutab laste ülalpidamiseks lõpliku ja mõistliku summa väljamaksmist.

Sealjuures juhime me alati oma klientide tähelepanu sellele, et ei tasu piirduda ainult suulise kokkuleppega vältimaks konflikti tekkimist osapoolte vahel tulevikus.

Osapoolte vahel ettenägematute erimeelsuste tekkimise korral ei suuda „suulise kokkuleppe“ kumbki osapool tõendada kohtule täiel määral seda, et laste ülalpidamiseks lepiti kokku mingi konkreetse summa igakuises ülekandmises mingiks kindlaks kuupäevaks. Juhul aga, kui rahasid maksti sularahas, on „suulise kokkuleppe“ konkreetseid tingimusi praktiliselt võimatud tõendada.

Lähtudes meie aastatepikkusest kogemusest: kui osapooled on jõudnud antud küsimuses kokkuleppele, siis meie büroo juristid on valmis osutama asjatundlikku abi notariaalse tehingu juriidilisel saatmisel laste ülalpidamise kohta saavutatud kokkuleppe tõestamiseks.

Juhul, kui kohustatud osapool pärast lapse ülalpidamise kohta dokumendi allkirjastamist ei täida neid tingimusi, mis olid pandud kirja selles dokumendis, siis omab teine osapool õigust pöörduda kohtutäituri poole nõudega dokumendis kokkulepitud ülalpidamissumma väljanõudmiseks sunniga.

LASTELE ELATISE VÄLJANÕUDMINE KOHTULIKUS KORRAS

Juhul, kui pooltel ei õnnestu leppida rahumeelselt kokku summas laste ülalpidamiseks, siis on sellel osapoolel, kellega koos laps elab, õigus pöörduda kohtu poole hagiavaldusega alaealise lapse ülalpidamiseks elatise väljamõistmiseks sundkorras.

Perekonnaseadusesse on konkreetselt kirjutatud sisse mõlema vanema otsene kohustus hoolitseda oma lapse eest, sealhulgas anda ka materiaalset ülalpidamist seaduses sätestatud reeglite ja normide alusel.

Vaatamata sellele, et seadusega on määratud kindlaks elatise miinimummäär, määratakse lähtudes kehtivast kohtupraktikast ja meie aastatepikkusest kogemusest alaealiste laste ülalpidamiseks väljamõistetava elatise summa kohtu poolt kindlaks igal juhtumil individuaalselt. Reeglina lähtub kohus elatise määramise kohta otsust tehes esmajärjekorras lapse vajadustest, lapse kulude jaotamisest vanemate vahel, mõlema vanema reaalsest sissetulekust jmt.

Hagiavalduse koostamisel võtavad meie büroo juristid arvesse ja esitavad kohtule elatise optimaalse summa määramise saavutamiseks vajalikud tõendid. Juhul, kui kohustatud isik soovib vähendada määratud elatise suurust, siis on see võimalik ainult väga mõjuvatel põhjustel. Mõjuvateks põhjusteks võidakse lugeda näiteks kohustatud isiku töövõimetust, aga ka olukorda, kus kohustatud isiku ülalpidamisel on veel teine alaealine laps/lapsed.

Ärge lükake antud küsimuse lahendamist homsele, pöörduge julgelt meie poole ning me kindlasti abistame Teid laste ülalpidamiseks notariaalse kokuleppe vormistamisel või elatise väljanõudmisel kohtulikus korras.

ELATISE VÄLJANÕUDMINE LASTELE VÄLISMAALT

Meie õigusbüroo on vajaduse korral valmis osutama Teile õigusabi ka Eesti kohtu poolt väljamõistetud elatise väljanõudmiseks välismaalt (juhul, kui kohustatud isik elab ja töötab välismaal).

Sellisel juhul me juhime Teie tähelepanu sellele, et taolist menetlust reguleeritakse rahvusvaheliste ja Euroopa õigusaktidega ning see on üsna keeruline protsess, mis nõuab avaldajalt suuri ajalisi ja finantsilisi kulutusi, lõpptulemus aga sõltub paljudest asjaoludest ning on äärmiselt individuaalne. Täpsema ülevaate antud teenuse kohta saate esmase konsultatsiooni raamides meie õigusbüroos.

Meie juristid jagavad teiega oma kogemusi klientidele taolise teenuse osutamisel.

Mida varem Te pöördute elatise nõude küsimuses juristi poole, seda rohkem on tal võimalusi Teile tulemuslikku õigusabi osutada.