Ettevõtte registreerimine Eestis

Stabimer Õigusbüroo OÜ
Registrikood: 11811374
KMKR: EE101376455

Ettevõtte registreerimine Eestis

Vastavalt EV seadustele võivad ettevõtlustegevusega tegeleda ainult ettevõtjatena registreeritud isikud. Et ettevõtlusega tegeleda, peab omama teatud staatust ehk olema seadusega sätestatud korras registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isikuna. Mõlemad variandid on laialt levinud, kuid suur osa väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest tegutseb just juriidiliste isikutena.

Juriidilised isikud jagunevad omakorda äriühinguteks ja mittetulundusühinguteks ning erinevad mitte ainult eesmärkide ja ülesannete vaid ka organisatsiooni vormi, juhtimise struktuuri ja tegutsemise korra poolest.

Ettevõtlustegevuse teostamiseks luuakse üksnes äriühinguid. Mittetulundusühingute eesmärgiks ei saa aga olla tulu teenimine, mistõttu neid ettevõtlustegevuseks ei kasutata. Äriühingutel on suur valik õiguslikke vorme, kuid enimlevinud vormiks väikese ja keskmise suurusega ettevõtluse puhul on osaühing (OÜ).

Osaühingu (OÜ) vorm sobib väikese ja keskmise suurusega äriühingutele, mille osanike arv ei ületa 10 inimest. Eesti ettevõtte (OÜ) osakapital on vähemalt 2 500 EUR.

Eestis puudub nõue direktori olemasolu kohta, kuna kogu vastutust ettevõtte tegutsemise ja raamatupidamisarvestuse pidamise eest kannavad juhatuse liikmed.

Ettevõtte asutajal võib olla ükskõik milline kodakondsus ja ta võib elada ükskõik millises maailma riigis.
Alates 1. detsembrist 2014. aastast võivad kõik välismaalased taotleda digitaalset isikutunnistust või e-residentsust. Digitaalne ID-kaart (e-residendil) võimaldab välismaalasel dokumente arvuti juurest lahkumata digitaalselt allkirjastada. Välismaal viibival aktsionäril või osanikul on võimalik osaleda vajalikel hääletustel samamoodi arvuti juurest lahkumata ja Eestit külastamata, mis lihtsustab oluliselt asjaajamist välismaa ja Eesti ettevõtete vahel.

NÕUDMISED EESTI OSAÜHINGUTELE

Kohustuslik registreerumine Eesti äriregistris.
Vähemalt üks osanik.
Vähemalt üks juhatuse liige. Juhatuse liikmeks ja osanikuks võib olla sama isik.
Juriidiline aadress Eestis.
Kohustus raamatupidamisarvestust pidada.

EESTI ETTEVÕTTE ARUANDLUS Eesti Maksu- ja Tolliametile.

Juhul, kui Eesti ettevõttel (OÜ) on vastav käibemaksukohustuslase registreerimisnumber ehk KMKR või on ettevõttes töötajad, kellega on sõlmitud töölepingud, esitatakse igakuiselt järgmised aruanded:

a) 10. kuupäevaks –  tulu- ja sotsiaalmaksude kohta;
b) 20. kuupäevaks – käibemaksu kohta.
Juhul, kui Eesti ettevõttel (OÜ-l) on käivet EL-i territooriumil, esitatakse lisaks ülalmainituile igakuiselt veel järgmine aruanne:
c) 20. kuupäevaks – kauba käibe kohta EL-is.

EESTI ETTEVÕTTE ARUANDLUS Eesti äriregistrile.

d) Iga aasta 30. juuniks peab Eesti ettevõte esitama kindlaksmääratud vormis majandusaasta aruande oma tegevuse kohta möödunud majandusaastal (alates 01.01 kuni 31.12).

EESTI ETTEVÕTTE ARUANDLUS Eesti Statistikaametile.

e) Igas kvartalis / igakuiselt esitavad aruande vaid need Eesti ettevõtted, kelle Statistikaamet oma kriteeriumite alusel välja valib.

EESTI ETTEVÕTTE ARUANDLUS Eesti keskpangale (Eesti Pank).

f) Igas kvartalis esitavad aruande vaid need Eesti ettevõtted, kellel on välismajandustegevus ja kelle keskpank oma kriteeriumite alusel välja valib.

EESTI ETTEVÕTTE (OÜ) MAKSUSTAMINE

Eesti põhiliste maksude määrad:
– ettevõtte tulumaks 0%
– sotsiaalmaks 33%
– käibemaks (VAT) 22%
– füüsilise isiku tulumaks 20%
– dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.
– töötukindlustusmakse: töötajale – 1,6%;   tööandjale – 0,8%

Samuti on olemas maamaks, hasartmängumaks, tollimaks, aktsiisid, raskeveokimaks.

MAKSUVABA TULU:

Alates 2023. aastast on inimesele, kes ei ole jõudnud vanaduspensioniikka, tulumaksuvaba aastas 7848 eurot ehk kuus 654 eurot ning inimesele, kes on jõudnud vanaduspensioniikka või jõuab 2023. aasta jooksul vanaduspensioniikka, tulumaksuvaba aastas 8448 eurot ehk kuus 704 eurot. https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksusoodustused/maksuvaba-tulu-arvestamine

TÖÖTASU:

– miinimumpalk: 820 EUR/kuu
– tunnitasu alammäär: 4,86 EUR/tund

Eesti maksusüsteemi eeliseks on see, et jaotamata kasumit ei maksustata. Ettevõtte tulu maksustatakse suuruses 20/80 (25%) kuni 31.12.2018 ainult dividendide väljamaksmise korral.
Palga maksmine (juhatuse liikmele) ei ole kohustuslik.
Eesti pangas arvelduskonto avamine toimub vastavalt panga hinnakirjale. Ettevõtte pangakontot võib hallata kõikjal, kus on internet.

Vajalikud dokumendid ja informatsioon uue ettevõtte registreerimiseks Eestis

Kõikide asutajate passide koopiad (pildiga lehekülg), dokumendid.
Kõikide asutajate kontaktandmed (telefoninumber, e-post, elukoha aadress).
Kui asutajaid on mitu, tuleb märkida osade nimiväärtus ja arv, samuti nende jaotus osanike vahel (eurodes ja protsentides).
Uue ettevõtte avalikult kättesaadav e-posti aadress.
Samuti tuleb märkida see, kas uue ettevõtte registreerimise hetkel makstakse osakapital summas 2 500 EUR sisse (rahaline sissemakse) või mitte (uus seadus lubab seda).
Uue ettevõtte nimi. Ettevõtte nimesse tasub suhtuda võimalikult suure tõsidusega, kuna ka nimi mängib suurt rolli ettevõtte tulevikus.
Juriidiline aadress, mida kavatsete oma uue firma ettevõtlustegevuse jaoks kasutada. Kui teil puudub juriidiline aadress, on meie bürool võimalik pakkuda oma juriidilist aadressi piiramata tähtajaks, kuid seda tingimusel, et teie ettevõte hakkab kasutama meie raamatupidamis- ja õigusalast teenindust.
Tuleb märkida, millega täpselt uus ettevõte tegelema hakkab (äritegevuse liik).
Kõik uue ettevõtte asutajad peavad osalema ettevõtte registreerimisel notari juures.
Kui esindate kedagi volituse alusel, tuleb võimalikult vara enne notariaalset tehingut esitada meile eestikeelne notariaalne volikiri. Kui teie volitus vajab tõlkimist, on meie büroo valmis tõlke- ja notariaalse kinnitamise teenust osutama vastavalt büroos kehtivale hinnakirjale.
Andke teada täpne aeg ja päev, millal plaanite notari juures tehingut sooritada.

Meil on võimalik pakkuda teile ka alljärgnevaid teenuseid:

Notariaalseks tehinguks kõikide vajalike dokumentide ettevalmistamine eesti keeles (vajadusel nende kooskõlastamine kliendiga). Kõik sellega kaasnevad nõustamised.
Kliendile mugava päeva ja kellaaja broneerimine notari juures dokumentide allkirjastamiseks.
Saatmisteenus notari juurde ja/või panka (vajadusel suuline tõlge notari juures, pangas) ja kõik vajalikud nõustamised uue ettevõtte avamise, maksustamise, pangas ettevõtte ja vajadusel isikliku arvelduskonto avamise kohta. Osakapitali sissemaksmine. Dokumentide esitamine äriregistrile. Vajadusel avalduse/taotluse koostamine Maksu- ja Tolliametile käibemaksukohustuslase registreerimisnumbri (KMKR) saamiseks.
Vajadusel osutame kõiki litsentsi (kauplemiseks, kaubaveoks jne) ja/või tegevusloa taotlemisega seotud teenuseid.
Vajadusel aitame raamatupidamisarvestuse pidamise ja aruannete esitamisega Maksu- ja Tolliametile, Statistikaametile ja Eesti äriregistrile.
Vajadusel õigusalane (VIP) abi kogu teie ettevõtte tegutsemise aja jooksul.
Vajadusel pakume iga raskusastmega ja eri keelesuundadel tekstide professionaalset tõlget (tõlkimine kõikidesse keeltesse, notariaalne kinnitamine, apostill, legaliseerimine).
Vajadusel Maksu- ja Tolliametile avalduse/taotluse esitamine EORI numbri saamiseks.
Tagame pädeva informatsioonilise ja korraldusliku abi kõikides teie küsimustes vastavalt hinnakirjale või sõlmitud lepingule.

Ettevõtte registreerimine Eestis**** Uue ettevõtte registreerimise alane teenus osutatakse pärast kogu summa laekumist arvelduskontole või meie büroo kassasse. Meie büroos võib maksta sularahas või ülekandega büroo pangakontole.

Õigusbüroo Stabimer garanteerib õigeaegse ja kvaliteetse teenuse. Loodame siiralt, et leiate meis usaldusväärse partneri kõikide teie küsimuste lahendamiseks EV territooriumil.