Perevaidlused

Stabimer Õigusbüroo OÜ
Registrikood: 11811374
KMKR: EE101376455

Lahutus – Vara jagamine – Võlad – Laen – Lapsed – Elatis

Perevaidlused on raske katsumus, eriti psühholoogiliselt. Ainult jurist suudab objektiivselt olukorda hinnata ja asjatundlikku nõu anda. Ta aitab seadusele toetudes õige otsuse vastu võtta ja seeläbi teie vaidlusküsimused parimal võimalikul viisil lahendada.
Perekonnaõiguse valdkonna juristil on perevaidluste lahendamiseks spetsiaalsed teoreetilised ja praktilised oskused. Ta aitab leida kiireima ja parima viisi, kuidas probleem teie jaoks suurima kasuga lahendada. Erapooletu isikuna teie perekondlikus olukorras aitab ta kaasa konflikti kiiremale lahendamisele ning seda teie jaoks võimalikult väikese moraalse ja materiaalse kahjuga.

Meie büroo spetsialistid pakuvad asjatundlikku abi järgmistes küsimustes:

abielu lahutamine
perevaidlused välismaalaste osalusega
abikaasade ühisvara jagamine
lahutusjärgse lastega suhtlemise korra määramine
elatise tasumise kohutustus
lapsendamine, eestkoste ja hooldamine
vanemlike õiguste äravõtmine
isaduse vaidlustamine või kohtulik tuvastamine
muud küsimused

Perevaidlused lahendatakse vabatahtlikus korras või kohtu kaudu. Mõnikord õnnestub leida kompromiss ja siis lõppevad vaidlused lepingu allkirjastamisega elatise maksmise korra, abikaasade ühisvara jagamise, lastega suhtlemise korra määramise jne kohta.
Kui pooltel aga ei õnnestu erimeelsused rahulikult lahendada, aitavad meie büroo juristid pikaleveninud kohtuvaidlusi vältida ja esindavad teid kohtus, et ebameeldivate emotsioonide eest kaitsta.

ABIELU LAHUTAMINE PEREKONNASEISUASUTUSES VÕI NOTARI JUURES

Abielu on võimalik lahutada vabatahtlikkuse alusel, kui mõlemad abikaasad esitavad sellekohase avalduse. Lahutuse saab vormistada nii perekonnaseisuasutuses kui notari juures, kui mõlemad abikaasad on abielu lahutamisega nõus ja ei oma ühisvara jagamise osas üksteise suhtes pretensioone.

ABIELU LAHUTAMINE KOHTUS

Kahjuks ei õnnestu abikaasadel abielu vabatahtliku lahutamise osas alati kompromissi saavutada, mistõttu tuleb antud küsimuse lahendamiseks pöörduda kohtusse. Kuna kohtuskäik võib tihti osutuda ühe või mõlema poole jaoks ebameeldivaks, võivad nad oma õiguste kaitsmiseks valida esindaja, kelleks võib olla meie büroo jurist. Abielu lahutamiseks kohtus valmistab meie büroo jurist ette eestikeelse hagiavalduse ja lisab vajalikud dokumendid.

Abikaasade ühisvara ja ühiste kohustuste (võlad, laenukohustused) vabatahtlik jagamine

Meie büroo jurist nõustab teid õiguslikult korrektse abikaasadevahelise kokkuleppe koostamise küsimuses kõiki teie soove ja huve arvesse võttes.
Vajadusel tuleb meie büroo jurist teiega notari juurde abikaasade ühisvara jagamise kokkuleppe allkirjastamisele.

Abikaasade ühisvara ja ühiste kohustuste (võlad, laenukohustused) jagamine kohtu kaudu

Juhul, kui kokkulepet saavutada ei õnnestu, tasub abikaasade ühisvara jagamiseks kohtusse pöörduda.

Meie jurist:
osutab kõiki vajalikke õigusalaseid teenuseid ja pakub õigusalast nõustamist;
aitab koguda vajalikku informatsiooni jagamisele kuuluva vara kohta;
valmistab ette korrektse hagiavalduse ja esitab selle kohtule;
esindab teid kõikides hagi kohtuliku menetlemise etappides;
aitab teid vajadusel kohtuvaidluse lõppedes kohtutäiturile avalduse esitada.

Lapsed

Elu ja kohtupraktika näitab, et enamikul juhtudel jääb laps emaga. Kahjuks ei arvestata siin tihti sellega, et laps armastab mõlemat vanemat võrdselt ning näeb oma ema ja isa ühtse tervikuna, kelle vahel ta ei oska ja tegelikult ei peakski valima.
Tihti on laps ühe vanema väljapressimise vahendiks. Ta manipuleerib stiilis „tahan näitan last, ei taha, ei näita“ jne ja takistab sel moel lapse suhtlemist teise vanemaga. Selline olukord mõjub lapsele laastavalt ja sunnib üht vanematest pöörduma kohtusse avaldusega määrata lapsega suhtlemise kord ning kõrvaldada takistused temaga suhtlemisel.
Meie büroo juristid soovitavad sellistes vaidlustes mõelda eelkõige lapse peale, kuna ta ei saa oma vanuse tõttu alati öelda, et ei soovi olla jagatud ja tahab mõlemat vanemat oma ellu. Siin tasub vanematel oma ambitsioonid ja solvumised tagaplaanile lükata ja antud küsimus lahendada eelkõige lapse huvidest lähtudes.
Kuna lastega seotud vaidlused on äärmiselt raske katsumus iga lapsevanema jaoks, on seda keeruline professionaalide abita lahendada. Meie büroo juristid on alati valmis kõikide teie probleemide lahendamise enda peale võtma.

Elatis

Vastavalt perekonnaseadusele lasub vanematel oma alaealiste laste ülalpidamiskohustus. Selle täitmise viis on aga vanemate endi valida: vabatahtlikult või kohtulikus korras.

Vabatahtlik kord:
Vanemad sõlmivad kirjaliku notariaalse kinnitusega kokkuleppe lapse elatise tasumise kohta. Kokkuleppes märgitakse elatise suurus ja maksmise tingimused ning kord. Antud kokkuleppel on juriidiline ehk täitedokumendi jõud. Meie büroo juristid on valmis osutama asjatundlikku õigusalast abi juhul, kui pooled on antud küsimuses kokkuleppe saavutanud.

Kohtulik kord:
Juhul, kui üks vanematest keeldub oma alaealisele lapsele elatist maksmast, on teisel vanemal õigus pöörduda kohtusse hagiavaldusega alaealise lapse suhtes ülalpidamiskohustuse täitmiseks. Meie büroo juristid valmistavad ette õiguslikult korrektse hagiavalduse ja esindavad vajadusel teid kohtuprotsessil.

Füüsiline vägivald

Kuigi füüsilisest vägivallast ei räägita ja peetakse lubamatuks, on see siiski inimeste igapäevaelus omal kohal ja üsna sagedane nähtus. Perevägivalla all kannatavate naiste ja laste arv on lubamatult suur. Kõige kurvem on asja juures see, et enamik perevägivalla ohvritest ei tea, kuidas antud olukorras toimida ja on tihti halvatud hirmust enda või laste heaolu pärast
Perevägivalla ohvri esimeseks sammuks on professionaalide poole pöördumine ja seda vaatamata võimalikule hirmule. Juristi nõustamine aitab paika panna õige käitumismalli, fikseerida kõik õigusvastased teod ja vajadusel oma õigusi kohtus kaitsta.
Et mitte sattuda olukorda, kus kaotate hetkega kõik, tuleb õigel ajal juristi poole pöörduda, kellega on võimalik arutada järgmiste küsimuste õiguslikke aspekte: abielu lahutamine, lastega suhtlemise korra määramine, muud alaealiste lastega seotud vanemate õigusi ja kohustusi puudutavad küsimused, vara, võlgade ja laenude jagamine jne.

PerevaidlusedMida varem te oma probleemiga juristi poole pöördute, seda rohkem on tal võimalusi teid aidata! Ärge jätke seda homseks, pöörduge meie poole juba täna ning me aitame teid kindlasti. Seal, kus teised näevad probleemi, näeme meie võimalusi!